Ergoterapeut

Aurland kommune
Published
2023-09-06
Location
Aurland, Norway
Job Type
Fulltid  

Description

Aurland kommune ligg vakkert til ved Sognefjorden, sentralt ved E16 mellom Oslo og Bergen. Me ynskjer å vera Noreg sin fremste kommune på heilårsturisme, og har eit mangfaldig næringsliv i vekst. Me er om lag 1780 innbyggjarar fordelt på bygdene Aurlandsvangen, Undredal, Flåm, Gudvangen og Vassbygdi. Aurland kommune satsar spesielt på trygge oppvekstkår, nærings- og bustadutvikling og god tenesteyting. Kommunen har gode kultur- og idrettstilbod både for små og store, som til dømes basseng, musikkskule, klatring, handball, fotball, friidrett og boksing. På kulturskulen kan ein få opplæring i gitar, trommer, bass og biletkunst m.m. Aurland er ei naturperle og ideelt for fjellturar, jakt og fiske. Nærøyfjorden og Aurlandsfjorden er på UNESCO si verdsarvliste for det spektakulære fjell- og fjordlandskapet. Det er kort veg til Myrkdalen, Vatnahalsen, Sogndal og Hemsedal om du likar å gå langrenn eller vil i slalåmbakken. Vil du nyte god mat, har me restaurant, kafé, bryggeri, og bakeri.


Vi har ledig

100% fast stilling som ergoterapeut. Ergoterapitenesta er ei veletablert teneste i kommunen, og samarbeider tett med dei andre einingane innan helse og omsorg.

Stillinga er førebels organisert under tenesteeininga Helse og førebygging. Eininga organiserer i tillegg til ergopterapeut,
legekontor, helsestasjon med jordmor, fysioterapi, treningskontakt, kreft koordinator, rus- og psykiatriteneste.

Eininga er lokalisert i fjordsenteret på Onstad, og ligg fint til like ved Aurlandsfjorden.

Aurland kommune er i ein heilskapleg omstillingsprosess, der organisasjonsutvikling står sentralt.

Arbeidsoppgåver

- habilitering, rehabilitering, helsefremjande og førebyggjande arbeid
- koordinering og tverrfagleg samarbeid
- rettleiing av brukar, samarbeidspartnarar og pårørande
- dokumentasjon og elektronisk sakshandsaming
- formidling av hjelpemiddel frå hjelpemiddelsentralen, samt tilpasning og oppfylgjing av desse
- vere kommunen sin kontaktperson opp mot NAV hjelpemiddelsentral, inkludet syns, hørsel og rørslekontakt
- sakshandsaming av søknadar om parkeringsløyve og følgjekort
- leiar av bustadtilpasning

Arbeidet vil skje i heimen til brukarane, institusjon, skular, barnehagar osb.

Andre oppgåver kan bli lagd til stillinga.

Vi tilbyr

- bli ein del av ein triveleg arbeidsplass der arbeidsmiljø står i sentrum.
- ei utfordrande stilling med moglegheit for utvikling og fagleg påverknad.
- gratis inngang i symjebasseng etter kl. 20.00, og i treningsrom i Aurlandshallen.
- hjelp til å skaffe bustad. Aurland kommune har for tida ledige, nye og fine, kommunale husvære.
- hjelp til å skaffe barnehageplass
- hjelp til å skaffe arbeid til partnar
- tenestebil (kan vere aktuelt å nytte eigen bil)

Sjå også gjerne rekrutteringsfilmen og informasjonsbrosjyra til Aurland kommune ved å lime inn desse web-lenkene i søkefeltet:
https://www.visbrosjyre.no/Aurland_kommune/WebView/
https://youtu.be/aFXLAnqaUbI

Kvalifikasjonar

- Bachelor i ergoterapi med norsk autorisasjon som ergoterapeut
- det er ynskjeleg med erfaring fra kommunal ergoterapiteneste, kvardagsrehabilitering, hjelpemiddelformidling og tverrfagleg samarbeid
- erfaring frå sakshandsaming
- gode datakunnskapar - kommunen nyttar Visma Profil
- kjennskap til NAV hjelpemiddelsental sine verkemiddel og sakshandsaming.
- gjennomførd kurs i hjelpemiddelformidling i regi av NAV hjelpemiddelsentral
- Førarkort, klasse B, for personbil.

Personlege eigenskapar

- evne til å samhandle og arbeide tverrfagleg med andre kommunale tenester
- positiv, engasjert og motivert
- evne til å arbeide sjølvstendig, systematisk og målrettet
- ha respekt for brukaren
- sjå heilskapleg i eit brukarperspektiv
- stor arbeidskapasitet
- innovativ og nytenkande
- fleksibel
- personlege eigenskapar for stillinga vert vektlagd.

Krav til språkkunnskapar

Den som blir tilsett må kunne kommunisere godt på norsk både munnleg og skriftleg. Aurland kommune nyttar nynorsk
som målform. Gode engelskkunnskapar og erfaring med å nytte tolk tel positivt.

Løns- og tilsetjingsvilkår

Tilsetting, løn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale.
Gode pensjons- og forsikringsordningar.

Etter helse og omsorgstenestelova § 5-4 vert det stilt krav om godkjend politiattest før tiltreding i stillinga.

Generell informasjon om søknadsprosessen

Aurland kommune nyttar elektronisk søknadsskjema. Det betyr at vi kun tek imot søknader gjennom vår elektroniske søkjeportal. Dersom du treng hjelp til å søkje eller har problem med pålogging kan du kontakte oss på tel 5763 2900. Dersom du er tilsett i kommunen eller tidlegare har søkt på ledig stilling hjå oss vil du allereie vere registrert som brukar i systemet. For å få tilsendt passord må du klikke "glemt passord".

Aurland kommune praktiserer meiroffentlegheit og kunngjer forenkla søkjarlister til ledige stillingar. Søkjarar, som har oppmoda om at namnet blir unnateke søkjarlista, må krysse av for dette i elektronisk søknadsskjema og grunngje valet i søknadsteksten. Vi tek kontakt med søkjarar som har bedt om dette, dersom vi meiner at grunngjevinga ikkje er tilstrekkeleg.

Bruk
Drop files here browse files ...
Ergoterapeut
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/